บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์มีหน้าที่โดยตรงในการรับโทรศัพท์ของลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนทุกเรื่องและจัดการแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ เสร็จสิ้นโดยเร็วเท่าที่ผ่านมาลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจมากจากบริการที่ดีเลิศของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

แนะนำความรู้ประกันภัยให้กับลูกค้าและประชาชนผู้บริโภคทั่วไปที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้า TQM Life

แต่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันภัยและโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการข้อมูล เพิ่มเติมได้รับข้อมูลไปอย่างครบถ้วน ตอบทุกคำถาม เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำประกันภัยและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเลือกทำประกันภัย

ทำหน้าที่โทรศัพท์เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ TQM Life และบริษัทประกันภัย

โดยจะโทรศัพท์เยี่ยมเยียนลูกค้าเริ่มตั้งแต่ลูกค้าตกลงทำประกันกับ TQM Life ทุกครั้งที่มีการชำระค่าเบี้ยประกันและโทรศัพท์เยี่ยมเยียน อีกครั้งเมื่อประกันใกล้หมดอายุ เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจของพนักงานขาย การนัดหมาย ชำระเงิน พนักงานเก็บเงิน เอกสารต่าง ๆ และอื่น ๆ ซึ่งตัวเลขระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้านับว่าสูงมากถึง 75%-85% นอกเหนือจากนั้น ยังบริการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาอีกด้วย บ่อยครั้งที่ TQM Life ได้รับโทรศัพท์จากนักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยเพื่อนำไปทำรายงาน เป็นการสร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย

© 2018 by Casmatt Co., Ltd.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2018 TQM Corporation Group.

All rights reserved